Условия на заявяване и извозване

КАК ОБРАБОТВАМЕ ЗАПИТВАНИЯТА ЗА ИЗВОЗВАНЕ НА ОТПАДЪЦИ

През какви етапи преминават запитванията:


Стъпка 1. Приемане на запитването

Клиентите ни изпращат запитванията си, посочвайки:

  1. Типовете, количествата и локацията на отпадъците си.
  2. Подробно описание на състоянието, опаковките и местонахождението на отпадъците си (етаж, мазе, асансьор, нужда от демонтаж и др.)
  3. Изисквани от тях допълнителни услуги
  4. Наличие на законови, нормативни или други външни изисквания
  5. Наличие на констативен акт, съгласно който трябва  да бъдат извършени исканите действия.


Стъпка 2. Регистриране на запитването в нашата система

Запитването се регистрира, като получава входящ номер в системата ни.


Стъпка 3. Обработване на запитването и изготвяне на оферта

При обработването на запитването ние оценяваме отпадъците и цените им, нужните ресурси и сложността на логистичната задача. Ако началната информация не е достатъчна, ние изискваме взимане на мостри, тяхното анализиране и ценова оценка.

Поставяме всички детайли на времева ос, изготвяме комплексна ценова оферта, включваща:

  1. Типове и количество на отпадъците
  2. Цени за тяхното рециклиране
  3. Сервизни и транспортни ресурси и цени
  4. Срокове за изпълнение, финално отчитане и заплащане
  5. На финала изготвяме подробна ценова оферта и я изпращаме към клиента.


Стъпка 4. Одобрение на офертата от страна на клиента

Писмено одобрение от страна на клиента на предложените в офертата ни цени, услуги и срокове.


Стъпка 5. Изготвяне на проекто-договор (ако се изисква от клиента)

Изготвяне от наша страна на максимално пълен и точен текст на договор за изпълнение на оферираните дейности.


Стъпка 6. Одобрение на проекто-договора от страна на клиента

Преглед и изчистване на текста на договора от ръководството на двете страни.


Стъпка 7. Подписване на договора от двете страни

Пристъпване към физическо подписване на договора.


Стъпка 8. Регистрация на клиента в информационната ни система

Създаване на клиентски профил на клиента (фирмени данни: име, адрес, ЕИК, данни за контакт).

Регистриране на допълнителни адреси (клонове или филиали).

Създаване на списък с неговите отпадъци, услуги и цени.

Всички настройки са направени и ние сме в готовност за клиентските заявки.КАК ОБРАБОТВАМЕ ЗАЯВКИТЕ ЗА ИЗВОЗВАНЕ НА ОТПАДЪЦИ

През какви етапи преминава изпълнението на заявките:


Стъпка 1: Заявка за извозване

Клиентите ни изпращат заявка (или я вкарват в профила си), съдържаща информация за типовете, количествата и локацията на отпадъците.


Стъпка 2: Обработване на заявката

Допълваме липсващата информация. Предлагаме дата и час за извозване и я съгласуваме с клиента.


Стъпка 3: Извозване на отпадъците

Извозваме отпадъците в уговорения ден и час. Заедно с клиента подписваме подготвения протокол. Може да прегледате протокола оттук.

Изнасяме отпадъците от сградата и ги транспортираме до нашата база за рециклиране.


Стъпка 4: Разтоварване и претегляне

Заявката съдържа информация за типовете, количествата и локацията на отпадъците.

Сортираме приетите отпадъци след разтоварване. Претегляме ги по партиди и издаваме съотвените документи.


Стъпка 5: Унищожение на информационните носители 

Унищожаваме подлежащите на унищожение устройства или информационни носители посредством изтриване, пробиване или шредиране.

Издаваме подробни Сертификати за унищожение, гарантиращи спазването за нормативните изисквания.


Стъпка 6: Финално отчитане на заявката

Издаване на задължителните справки, фактури и финално плащане.

Запитване към нас

Винаги може да се обърнете към нас с въпроси, при нужда от консултации или заявка за извозване.

Изпратете своето запитване оттук.